Contents limits

Avís Legal

  • Registradores.org - Dades identificatives
  • Privadesa i protecció de dades
  • Propietat industrial i intel·lectual
  • Recomanacions de visualització
  • Adreça de contacte

Registradores.org - Dades identificatives

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web http://www.registradores.org, en endavant "el Lloc Web". "Registradores.org" és un domini a Internet la titularitat del qual pertany al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, amb Seu Col·legial al carrer Diego de León núm. 21, 28006 Madrid i NIF Q-2863012-G.

L'ús del Lloc Web implica l'acceptació expressa i plena d'aquestes condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar als serveis concrets del Lloc Web.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya és una Corporació de Dret Públic emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, adscrita a la Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia, i els Estatuts de la qual van ser aprovats pel Reial Decret de 14 d'Abril de 1997.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya està dirigit per:

Sr. Gonzalo Aguilera Anegon.

Degà-President del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

Telèfon: 91.272.18.09

Fax: 91.563.30.63

adreça electrònica: Decano@registradores.orgPrivadesa i protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es faci a través d'aquest Lloc Web s'ajustarà a allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives d'aplicació.

Els criteris seguits pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya pel que fa a la utilització de les dades personals que vostè faciliti lliurement i voluntàriament a través dels serveis oferts en aquest Lloc Web són els que es recullen en el document sobre Política de Privadesa i Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

La informació, els continguts i els elements subministrats a través d'aquest Lloc Web estan protegits per la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual.

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre la informació, els continguts, els elements i qualssevol altres components inclosos en el Lloc Web, o subministrats a través d'aquest, pertanyen al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu Lloc Web, codi font i programari, logotips, textos, textures, menús, icones de botons, gràfics, imatges, fotografies, arxius d'àudio i vídeo, animacions i qualsevol altre contingut o component del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de l'autorització o la llicència corresponent per a la utilització dels dits elements.  

El contingut del Lloc Web, i la informació obtinguda a través d'aquest, no podrà ser reproduït ni en la seva totalitat ni parcialment, ni modificat, ni transmès, ni difós, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es disposi de l'autorització prèvia, per escrit del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya. 

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades que identifiquin els drets del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, i també els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure els continguts.

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació i els continguts en aquest Lloc Web o en la seva configuració o presentació.

Els enllaços continguts en aquest Lloc Web poden dirigir a pàgines Web de tercers. El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió, continguts, informacions o serveis que puguin sortir en els dits llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin. 

Recomanacions de visualització

El format de les pàgines de "registradores.org" ha estat pensat per tal que pugui ser visualitzat de manera òptima sota les especificacions tècniques següents:

Navegadors que convé utilitzar: optimitzat per a Internet Explorer 7 o superior, Firefox, Google Chrome.

Resolució recomanada: 1024x768

Mida de text: Mitjana

També és possible utilitzar les capacitats del navegador per ampliar la mida de lletra. Per exemple, en Microsoft Internet Explorer pot seleccionar les opcions "Veure / Mida de text" i seleccionar l'opció que més li interessi amb l'objectiu de visualitzar els textos a la mida que vulgui.

Naturalment, som conscient que la llegibilitat d'aquest lloc WEB es pot millorar, i hi estem treballant. El convidem a ajudar-nos en aquest esforç amb els seus comentaris o suggeriments.Adreça de contacte

Per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions generals o qualssevol altres aspectes, té a la seva disposició les adreces següents:

Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

Carrer Diego de León núm. 21, 28006 Madrid.

Suport Telefònic: 902 734 375 / 91 270 17 96

adreça electrònica: webmaster@registradores.es

Contents limits
tancar