Contents limits

Dipòsit de comptes anuals

Dipòsit de comptes anuals (Accés amb certificat)

La legislació vigent estableix, basant-se en el principi de transparència que ha d'inspirar la comptabilitat mercantil, l'obligació dels empresaris de formular els seus comptes anuals a fi de poder obtenir una imatge fidel del seu patrimoni i de la situació de l'empresa.

La informació continguda en els comptes anuals va dirigida a totes les persones que per qualsevol motiu tinguin relació amb l'empresa que les dipositi i, per tant, tinguin interès per conèixer-ne la situació i la marxa.

Els comptes anuals contenen els documents següents:

  • El balanç
  • El compte de pèrdues i guanys
  • La memòria

A més, sense formar part dels comptes anuals, en alguns supòsits s'ha de presentar l'informe de gestió fet pels administradors i l'informe d'auditoria elaborat pels auditors de la societat.

Classes de comptes anuals

Podem distingir dues classes de comptes anuals:

  • Comptes anuals abreujats.
  • Comptes anuals normals.

Torna

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar