Contents limits

Propietat

 • Organització
Els Registres de la Propietat d'Espanya depenen del Ministeri de Justícia. La Direcció General dels Registres i del Notariat s'encarrega de tots els assumptes que hi estan relacionats. La totalitat del Territori d'Espanya està dividit en circumscripcions, denominades Districtes Hipotecaris. A cada Districte Hipotecari li correspon un Registre de la Propietat, a càrrec d'un Registrador de la Propietat.
La totalitat dels Registradors d'Espanya s'integren en el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya.

Correspon als Registradors portar els Registres següents:
 • Registres de la Propietat de Béns Immobles, denominats genèricament "Registres de la Propietat". En aquesta pàgina únicament es tractarà d'aquests registres.
 • Registres de la Propietat de Béns Mobles.
 • Registres Mercantils.
 • Registre de Condicions Generals de la Contractació.
 • Publicitat del Registre:
 • Interès legítim. Els Registres són públics per als qui tinguin interès conegut a esbrinar l'estat dels béns immobles o drets reals inscrits. L'interès es presumeix en tota autoritat, treballador o funcionari públic que actuï per raó del seu càrrec o ofici.
 • Nota Simple. La nota simple té valor purament informatiu i no dóna fe del contingut dels assentaments, sens perjudici de la responsabilitat del Registrador. 
Hi ha dues maneres de sol·licitar, i obtenir, una  Nota Simple:
 1. Per escrit en suport paper. Sol·licitant-la en persona, al Registre de la Propietat corresponent.
 2. Per internet. Premeu aquí per obtenir una nota simple
 • Certificació. Les certificacions són còpies, transcripcions o trasllats, literals o en relació, del contingut del Registre, que després que el Registrador les tracti professionalment de manera prèvia, constitueixen el mitjà d'acreditar fefaentment la situació hipotecària de les finques i els drets. El mitjà de sol·licitar, i obtenir, una Certificació és per escrit en suport paper. S'ha de sol·licitar en persona, al Registre de la Propietat corresponent. No obstant això, fa poc que s'ha implementat la possibilitat d'obtenir Certificacions telemàtiques, amb signatura electrònica reconeguda del Registrador.
Contents limits
tancar