Contents limits

Certificacions

Els Registradors de la Propietat són els únics funcionaris que tenen facultat de certificar el que resulti dels llibres del Registre.

 Valor de la certificació

La llibertat o el gravamen dels béns immobles o drets reals només es podrà acreditar en perjudici de tercer per certificació del Registre. (Art. 225 L. Hipotecària)

 

Instruccions del servei

Per sol·licitar Certificacions Registrals Telemàtiques cal que s'identifiqui mitjançant signatura electrònica o DNI Electrònic.

Per fer la sol·licitud es disposarà de dues opcions de cerca:

 

Cerca per dades registrals

En aquest tipus de consulta cal introduir el Registre de la Propietat al qual es refereix la petició, i també el municipi, número registral de la finca, i la secció i l'ordinal de la subfinca si escau, la qual cosa encamina de manera directa a les dades de la finca que es vol consultar.  En el cas que es disposin, és recomanable incloure en el camp Observacions el tom, llibre i foli en els quals està inscrita la finca.

 

Cerca per Idufir

Idufir són les sigles d'identificador únic de finca registral, i com el seu nom indica, permet determinar una finca concreta dins del territori nacional. D'aquesta manera, l'usuari, coneixent l'idufir i sense la necessitat de disposar de la resta de dades registrals, pot fer la sol·licitud de qualsevol finca.

 

Tipus de certificació

Per fer la sol·licitud s'haurà d'expressar el tipus de certificació entre els següents:

  • Certificació de domini: comprèn únicament l'última titularitat de domini que estigui vigent.
  • Certificació de domini i càrregues: comprèn, a més del domini, totes les càrregues o els gravàmens que hi ha sobre la finca i que estiguin vigents.
  • Certificació literal d'un assentament: comprèn íntegrament l'assentament que se sol·liciti.

Cost del servei:

ARANZEL

CONCEPTE

IMPORT

1

Assentament de presentació

6,010121 €

4.1a

Certificació de domini

9,015182 €

4.1b

Certificació de càrregues

24,040484 €

4.1d

Certificació negativa de càrregues

9,015182 €

4.1e

Altres certificacions

6,010121 €

RDGRN de 27 de juliol de 2005

Publicitat índexs/Tramitació telemàtica

6,010121 €

* Impostos no inclosos.

L'expedició de la certificació comportarà uns honoraris establerts en l'aranzel dels Registradors, aprovat per RD 1427/1989 de 17 de novembre (BOE 285/1989).
El despatx de la certificació podrà donar lloc a la cancel·lació de les càrregues caducades d'acord amb allò que disposa l'article 353 del reglament hipotecari, per la qual cosa els honoraris que es produeixin es podran incrementar en el cas que calgui cancel·lar les dites càrregues.


Accés a la Certificació
Un cop expedida la certificació, a l'adreça de correu electrònic indicada se us enviarà un missatge que inclourà un enllaç a una pàgina web on podreu retirar la certificació. En cas que sigueu usuari dels serveis interactius del Col·legi de Registradors es demanarà nom d'usuari i contrasenya, en cas contrari la identificació s'haurà de fer amb signatura electrònica.
La certificació es podrà retirar en dos formats: un format purament electrònic que s'haurà de visualitzar amb el visor específic facilitat pel Col·legi de Registradors, o es podrà retirar en format PDF imprimible, dotat d'un codi segur de verificació. Podreu comprovar l'autenticitat d'aquest codi segur a la pàgina web establerta a aquest efecte i que figura en el mateix codi.

Torna a Tràmits Propietat...

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar