Contents limits

Constituir una societat

Primers passos per constituir una societat

 • Sol·licitud negativa de denominació social davant el Registre Mercantil Central
 • Sol·licitud de CIF davant l'AEAT
 • Dipòsit del capital social en una entitat bancària
 • Elaboració dels estatuts socials
Constitució de la societat
 • Signatura de l'escriptura de constitució davant notari
 • Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats davant la Delegació d'Hisenda de la comunitat autònoma que correspongui
 • Inscripció i publicació al Registre Mercantil
 • Declaració d'inici d'activitat davant l'AEAT
 • Alta en l'impost sobre activitats econòmiques a l'AEAT
 • Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social
 • Alta en Autònoms
 • Llibres de matrícules i visites i la seva legalització

Comunicacions respecte a l'inici de l'activitat
 • Comunicació d'obertura de centre o reanudació. Sol·licitud d'inscripció al Registre d'Activitats i Empresaris Comercials davant la Conselleria de Treball o la Direcció Provincial de Treball
 • Sol·licitud de llicència d'obertura a l'Ajuntament
 • Alta de treballadors i contractes
 • Legalització dels llibres

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar