Contents limits

Signatura Electrònica

El Servei de Certificació del Col·legi de Registradors, òrgan del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya,  Corporació de Dret Públic adscrita a la Direcció General dels Registres i el Notariat del Ministeri de Justícia, es constitueix com a prestador de serveis de certificació de signatura electrònica en virtut del mandat efectuat pel Legislador en la disposició addicional 26a de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social. Neix amb la finalitat d'oferir els mecanismes i sistemes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions telemàtiques en les quals intervinguin els Registradors, les Administracions Públiques, els professionals que es relecionen amb els Registres i els ciutadans en general. 

 
Contents limits
tancar