Contents limits

Informació Mercantil

Sol·licitar informació sobre entitats inscrites.

Aquest servei permet la consulta d'informació relativa a entitats inscrites als Registres Mercantils.

Són les següents: 

 • Nota informativa d'una societat
 • Dipòsits de comptes (imatges i format XBRL)
 • Seguiment continuat
 • Facultats d'un càrrec
 • Estatuts socials
 • Reglament de Junta
 • Reglament de Consell
 • Cerca de càrrecs dins d'una societat
 • Llista de societats en què apareix un càrrec en un Registre
 • Cerques internacionals (EBR)
 • Sol·licitud XML d'una nota informativa
 • Estadístiques CNAE
 • Certificacions

 

Torna a Mercantil...

 

Càlcul d'honoraris
 
 L'obtenció de la informació sol·licitada té associat uns honoraris. El càlcul dels honoraris depèn de les opcions d'obtenció de la informació sol·licitada i del nombre d'inscripcions en què la dita informació estigui continguda, d'acord amb la normativa vigent:

 • Les normes contingudes en l'Aranzel dels Registradors Mercantils vigent, aprovat per Decret 757/1973, de 29 de març, i més concretament, les contingudes en els seus números 22 i 24, que es refereixen a la publicitat formal a través de "nota simple informativa".
 • La Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 19 de novembre de 1999 que va resoldre consulta del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils sobre honoraris de la publicitat formal als Registres Mercantils expedida per via telemàtica.

Actualitat

Tota l'actualitat

 
Contents limits
tancar