Contents limits

Objecte del Registre de la Propietat

El Registre de la Propietat té per objecte la inscripció del domini i altres drets reals sobre béns immobles.
  • Drets Reals Inscriptibles.- Són: domini, usdefruit, ús, habitació, servituds, censos, hipoteca, dret de retracte, i qualssevol altres drets reals. El Registre espanyol no recull una llista tancada de drets reals, admetent el que s'anomena un sistema de "número obert". Tanmateix, la creació de noves figures de drets reals en la pràctica resulta difícil, ja que haurien de reunir els requisits estructurals dels drets reals, com ara la immediativitat o l'absolutivitat.
  • Altres Drets Inscriptibles.- El Registre de la Propietat permet la inscripció d'altres drets, tot i que no resulti sempre clara la seva naturalesa real. Així, permet que s'inscriguin: els estatuts de la propietat horitzontal; els arrendaments, sotsarrendaments, cessions i subrogacions d'aquests sobre béns immobles; el dret de retorn arrendatici; les concessions administratives i hipoteques sobre aquestes; els actes que deriven d'expropiació forçosa, o de constrenyiments administratius; les prohibicions de disposar permeses per la Llei; o les causes de resolució dels drets inscrits, entre d'altres.
I en matèria urbanística: actes ferms d'execució del planejament quan afectin finques concretes, cessions urbanístiques, transferències d'aprofitament urbanístic, condicions de les llicències urbanístiques, incoació d'expedients de disciplina urbanística, i la interposició o resolució de recursos judicials, entre d'altres.
  • Altres actes.-  També són inscriptibles les resolucions judicials que afectin la capacitat de les persones físiques o jurídiques i les que es deriven d'un concurs de creditors; sempre que afectin béns immobles o drets reals sobre els quals siguin titulars.A més, a través de les denominades "anotacions preventives" al Registre s'admeten situacions provisionals que afectin drets reals sobre béns immobles. Així, per exemple, demandes judicials sobre drets inscriptibles, embargaments, sentències no fermes, prohibicions de disposar ordenades judicialment, el dret hereditari i actes semblants.

Torna

Actualitat

Tota l'actualitat

 
Contents limits
tancar