Contents limits

Nota simple

Sol·licitud d'una nota simple

La nota simple és un extracte succint del contingut dels assentaments relatius a la finca, on consti la seva identificació, la identitat del titular o titulars dels drets incrits sobre aquesta, i l'extensió, la naturalesa i les limitacions d'aquests. Aixi mateix, s'hi faran constar les prohibicions o restriccions que afectin els titulars o drets inscrits. El valor de la nota simple és purament informatiu.

Per fer-ne la sol·licitud, es disposarà de quatre opcions de cerca: 


  • Cerca per dades registrals

En aquest tipus de consulta cal introduir el Registre de la Propietat al qual es refereix la petició, i també el municipi, número registral de la finca i la secció i l'ordinal de la subfinca si escau, la qual cosa encamina de manera directa a les dades de la finca que es vol consultar. En el cas que es tinguin, és recomanable incloure en el camp Observacions el tom, llibre i foli en els quals està inscrita la finca.


  • Cerca per Idufir

Idufir són les sigles d'identificador únic de finca registral, i com el seu nom indica, permet determinar una finca concreta dins del territori nacional. D'aquesta manera, l'usuari, coneixent l'idufir i sense la necessitat de disposar de la resta de dades registrals, pot fer la sol·licitud de qualsevol finca.

 

  • Cerca per titular

Aquest tipus de cerca es pot fer a partir del nom complet del titular, el seu nom parcial o per NIF del titular. Aquestes dades les introdueix l'usuari, i a partir d'aquestes s'ofereixen els titulars que coincideixen amb els paràmetres fixats, de manera que es pugui triar aquell sobre el qual realment es vol fer la consulta. Si les dades aportades són massa genèriques, i per tant, presenten coincidències amb molts titulars possibles, es demanarà a l'usuari una precisió més gran.

Una vegada localitzat el titular, s'haurà de filtrar o limitar la petició a un Registre de la Propietat, a una comunitat autònoma, a una província o a un municipi determinat, o bé estendre-la a tot el territori nacional.

 

  • Cerca per altres dades

Aquest tipus de consulta permet buscar les finques de les quals només es disposa de la localització (carrer o paratge...), si bé cal saber el municipi i el Registre de la Propietat al qual referir-se. Està disponible com a forma d'ajuda en nombroses poblacions un sistema de llista de carrers que encamina cap al Registre de la Propietat competent. 

 

 

Interès Legítim Al·legat

Per tal que la sol·licitud sigui tramitada, cal expressar l'interès que motiva la consulta, perquè la dita expressió pugui ser qualificada i considerada legítima pel Registrador que expedirà la informació, i també perquè quedi a la disposició del titular de la finca, que en qualsevol moment podrà consultar al seu torn, les informacions expedides respecte de les seves finques i les causes d'interès al·legades. 


 

Cost del Servei

La informació sol·licitada serà facturada directament a l'usuari pel Registrador que l'expedeixi a raó de 9,02 euros per finca. 

Torna a Propietat...

Contents limits
tancar