Contents limits

Nota localització

Sol·licitud d'una nota de localització.

La nota de localització proporciona informació merament instrumental que té com a objecte facilitar la localització del registre, província i municipi on una persona determinada té béns o drets inscrits.

La cerca es fa introduint les dades del titular sobre el qual es vol fer la consulta de manera similar a la indicada per sol·licitar una NOTA SIMPLE

 

Interès Legítim Al·legat

Per tal que la sol·licitud sigui tramitada, cal expressar l'interès que motiva la consulta, perquè la dita expressió pugui ser qualificada i considerada legítima pel Registrador que expedirà la informació, i també perquè quedi a la disposició del titular de la finca, que en qualsevol moment podrà consultar al seu torn, les informacions expedides respecte de les seves finques i les causes d'interès al·legades. 


 

Cost del Servei

La informació sol·licitada serà facturada directament a l'usuari pel Registrador que l'expedeixi a raó de 9,02 euros per petició.


Torna a Propietat...

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar