Contents limits

Política de Privadesa

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, l'usuari i titular de les dades queda informat i presta el seu consentiment inequívoc a la incorporació de les seves dades al fitxer de "Consumidors" i al seu tractament automatitzat, essent responsable del fitxer i del tractament el Col·legi de Registradors. L'ús i la finalitat del tractament és l'atenció a ciutadans usuaris dels serveis registrals. 

La política de privadesa del Col·legi de Registradors assegura l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent; per a això es pot utilitzar qualsevol dels canals de comunicació del Col·legi de Registradors, amb adreça al carrer Diego de León núm. 21, codi postal 28006, Madrid, utilitzant el servei de Suport LOPD (902 181 442 / 91 270 16 99), a través de l'adreça de correu electrònic soporte.lopd@corpme.es o, en general, pel mitjà de comunicació que habitualment utilitzi.


L'usuari també es podrà dirigir per escrit, en cas que ho considerés necessari, al Col·legi de Registradors, Servei d'Informació - Oficina de Seguretat, Diego de León núm. 21, codi postal 28006, Madrid.


El Col·legi de Registradors ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per evitar la pèrdua, el mas ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades, i en garanteix el secret i la confidencialitat.

L'acceptació de l'usuari perquè puguin ser tractades les seves dades en la forma indicada, és condició necessària per a la prestació d'aquest servei, de manera que el seu ús implica aquesta acceptació, que té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre. L'usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades. El Col·legi de Registradors podrà excloure dels serveis prestats l'usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

El Col·legi de Registradors es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits el Col·legi de Registradors inclourà en aquest document els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.

  

Contents limits
tancar