Contents limits

Registres

Registre de la Propietat

El Registre de la Propietat serveix per inscriure la propietat dels béns immobles i dels drets que recauen sobre aquests i donar-ne publicitat.


Registre Mercantil

Serveix per donar seguretat al tràfic mercantil publicant les dades jurídiques i econòmiques de les societats i altres persones que s'hi inscriuen i qui són els seus representants.


 

El Registre de Béns Mobles és un Registre portat pels Registradors de la Propietat i Mercantils, sota la dependència del Ministeri de Justícia, que té per objecte la publicitat de la propietat i de les càrregues i gravàmens sobre béns mobles i també les condicions generals de la contractació.
 
Contents limits
tancar