Contents limits

Béns Mobles

El Registre de Béns Mobles és un Registre portat pels Registradors de la Propietat i Mercantils, sota la dependència del Ministeri de Justícia, que té per objecte la publicitat de la propietat i de les càrregues i els gravàmens sobre béns mobles, i també les condicions generals de la contractació.

Igual que al Registre de la Propietat s'inscriuen els béns immobles, al Registre de Béns Mobles s'inscriuen els contractes sobre béns mobles, és a dir, béns susceptibles de desplaçament.

Aquest registre es porta pel sistema de foli real i suport electrònic.

D'acord amb la DA única del RD 1828/1999 de 3 de desembre s'estructura en 6 seccions:

  • Vaixells i aeronaus.
  • Automòbils i altres vehicles de motor.
  • Maquinària industrial, establiments mercantils i béns d'equip.
  • Altres garanties reals.
  • Altres béns mobles registrals.
  • Registre de condicions generals de contractació.
 

El Registre de Béns Mobles acompleix una funció registral triple.

Caràcters del Registre de Béns Mobles i de la seva secció sobre condicions generals.

El Registre de Condicions Generals de la Contractació en línia.

Actualitat

Tota l'actualitat

 

Esdeveniments

Contents limits
tancar