Contents limits

Depósito de contas

Depósito de contas anuais (Acceso con certificado)

A lexislación vixente establece, baseándose no principio de transparencia que debe inspirar a contabilidade mercantil, a obriga dos empresarios de formular as súas contas anuais co fin de poder obter unha imaxe fiel do seu patrimonio e da situación da empresa.

A información contida nas contas anuais vai dirixida a todas aquelas persoas que por calquera motivo teñan relación coa empresa que as deposite e polo tanto teñan interese en coñecer a situación e marcha desta.

As contas anuais conteñen os seguintes documentos:

  • O Balance
  • A Conta de Perdas e Ganancias.
  • A Memoria.

Ademais sen formar parte das contas anuais nalgúns supostos debe presentarse o Informe de Xestión feito polos Administradores e o informe de auditoría realizado polos auditores da Sociedade.

Clases de contas anuais

Podemos distinguir dúas clases de contas anuais:

  • Contas Anuais abreviadas.
  • Contas Anuais normais.

Volver

Actualidade

Toda a actualidade

 

Eventos

Todos os eventos

Contents limits
pechar