Contents limits

Constituír unha sociedade

Primeiros pasos para constituír unha sociedade

 • Solicitude negativa de denominación social ante o Rexistro Mercantil Central
 • Solicitude de CIF ante a AEAT
 • Depósito do capital social nunha entidade bancaria
 • Elaboración dos estatutos sociais
Constitución da sociedade

 • Sinatura da escritura de constitución ante notario
 • Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ante a Delegación de Facenda da comunidade autónoma que corresponda.
 • Inscrición e publicación no Rexistro Mercantil
 • Declaración de inicio de actividade fronte á AEAT
 • Alta no imposto sobre actividades económicas na AEAT
 • Inscrición da empresa na Seguridade Social
 • Alta en Autónomos
 • Libros de matrículas e visitas e a súa legalización

Comunicacións respecto ao inicio da actividade

 • Comunicación de apertura de centro o reanudación. Solicitude de inscrición no Rexistro de Actividades e Empresarios Comerciais ante a Consellaría de Traballo ou Dirección Provincial de Traballo
 • Solicitude de licenza de apertura ao Concello
 • Alta de traballadores e contratos
 • Legalización dos libros

Contents limits
pechar