Contents limits

Estatísticas Rexistrais

O servizo de estatísticas Rexistrais - CPE é un servizo que presta o Colexio de Rexistradores desde o ano 1996, a través do seu Centro de Procesos Estatísticos (CPE), elaborando informacións estatísticas conxunturais e estruturais desde o ámbito societario mercantil (Rexistros Mercantís) ou mercado inmobiliario (Rexistros da Propiedade), a partir do proceso da información remitida polos rexistros da Propiedade e mercantís.

Enfoca os seus informes e estudos nos actos rexistrais con incidencia directa no ciclo económico.

O CPE colabora como fonte cunha serie de institucións entre as que se encontran: Banco de España, Ministerio de Fomento, INE, así como diversas institucións estatísticas de CC.AA., entre outras.

 

Actualidade

Toda a actualidade

 

Eventos

Todos os eventos

Contents limits
pechar