Contents limits

Sinatura Electrónica

O Servizo de Certificación do Colexio de Rexistradores, órgano do Colexio de Rexistradores da Propiedade, Mercantís e de Bens Mobles de España, Corporación de Dereito Público adscrita á Dirección Xeral dos Rexistros e o Notariado do Ministerio de Xustiza, constitúese como prestador de servizos de certificación de sinatura electrónica en virtude do mandato efectuado polo Lexislador na disposición adicional 26ª da Lei 24/2001, do 27 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social.  Nace coa finalidade de ofrecer os mecanismos e sistemas necesarios para garantir a seguridade das comunicacións telemáticas nas que interveñan os Rexistradores, as Administracións Públicas, os profesionais que se relacionan cos Rexistros e os cidadáns en xeral.

 

 
Contents limits
pechar