Contents limits

Indicación da hora

Data e Hora Oficial

 

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos sinala que os rexistros electrónicos se rexerán para os efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados como ás Administracións Públicas pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar visible.

Así mesmo, o artigo 6.2 j) do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009, polo que se desenvolve parcialmente esa Lei, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos no artigo 26.1 da Lei 11/2007.

Cómpre actualizalas cando se queira ter certeza desta nun momento dado.

 

 
Sunday, July 5, 2015
Actualizar

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar