Contents limits

Información Mercantil

Solicitar información sobre entidades inscritas.

Este servizo permite a consulta de información relativa a entidades inscritas nos Rexistros Mercantís.

Son os seguintes: 

 • Nota informativa dunha sociedade
 • Depósitos de contas (imaxes e formato XBRL)
 • Seguimento continuado
 • Facultades dun cargo
 • Estatutos sociais
 • Regulamento de Xunta
 • Regulamento de Consello
 • Procura de cargos dentro dunha sociedade
 • Listado de sociedades onde aparece un cargo nun Rexistro
 • Procuras internacionais (EBR)
 • Solicitude XML dunha nota informativa
 • Estatísticas CNAE
 • Certificacións

 

Volver a Mercantil ...

 

Cálculo de honorarios
 
 A obtención da información solicitada ten asociado uns honorarios. O cálculo dos honorarios depende das opcións de obtención da información solicitada e do número de inscricións en que esa información estea contenida, conforme á normativa vixente:

 • As normas contidas no vixente Arancel dos Rexistradores Mercantís, aprobado por Decreto 757/1.973, do 29 de marzo, e máis concretamente, as contidas nos seus números 22 e 24, que se refiren á publicidade formal a través de nota simple informativa.
 • A Resolución da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do 19 de novembro de 1.999 que resolveu consulta do Colexio de Rexistradores da Propiedade e Mercantís sobre honorarios da publicidade formal nos Rexistros Mercantís expedida por vía telemática

 

Contents limits
pechar