Contents limits

Nota localización

Solicitude dunha nota de localización.

A nota de localización proporciona información meramente instrumental que ten como obxecto facilitar a localización do rexistro, provincia e municipio onde unha determinada persoa ten bens ou dereitos inscritos.

A procura realízase introducindo os datos do titular sobre o que se desexa realizar a consulta de maneira similar á indicada para solicitar unha NOTA SIMPLE

 

Interese Lexítimo Alegado

Para que a solicitude sexa tramitada, é necesario expresar o interese que motiva a consulta, para que esa expresión poida ser cualificada e reputada lexítima polo Rexistrador que expedirá a información, así como para que quede a disposición do titular da finca, que en calquera momento poderá á súa vez consultar as informacións expedidas respecto das súas fincas e as causas de interese alegadas.

 

Custo do Servizo

A información solicitada seralle facturada directamente ao usuario polo Rexistrador que a expida a razón de 9,02 euros por petición.


 

Volver a Propiedade ...

Actualidade

Toda a actualidade

 
Contents limits
pechar